Ние сме агент по регистрация на фирми в Турция , обслужващ клиенти от всяка част на света, които искат да се разширят на важния турски пазар. Нашият екип се състои от агенти за регистрация на фирми , консултанти и счетоводители, които ще работят заедно, за да ви помогнат да регистрирате фирма в Турция.

Ние предоставяме услуги по регистрация на фирми за инвеститори, които желаят да започнат бизнес в Турция във всеки от големите градове на страната.

Видове компании в Турция

Типовете  компании  , които могат да бъдат избрани за създаване на компания в Турция, са:

  • акционерното дружество, което обикновено се използва от инвеститори, които се интересуват от създаване на големи операции в Турция;
  • дружество с ограничена отговорност, което може да бъде частно или публично, но частният тип обикновено се наема от чуждестранни предприятия;
  • командитното дружество е некорпоративна бизнес форма и е еквивалент на командитното дружество в други страни;
  • колективното дружество също е некорпоративен вид структура и може да бъде регистрирано само от физически лица;
  • кооперативната компания е една от най-старите, а също така и една от най-популярните видове компании в Турция.

Дружеството  с ограничена отговорност  е най-популярната форма на бизнес. Най-малко един акционер трябва да формира този тип компания и минимален акционерен капитал от 10 000 TRY също трябва да бъде депозиран по време на началната фаза на процеса на учредяване. Отговорността на акционерите е ограничена до размера на акционерния капитал, инвестиран в дружеството.

Акционерното дружество има по-голям минимален акционерен капитал от този с ограничена отговорност – 50 000 TRY. Този тип компания има различни правила относно процеса на управление на компанията: трябва да има поне един акционер и задължителен съвет на директорите. Отговорността на членовете е ограничена до сумата на инвестирания капитал и капиталът е разделен на акции, които могат да бъдат оповестени публично, когато дружеството бъде регистрирано на фондовия пазар. Този тип компании са по-подходящи за големи фирми.

Командитно дружество или командитно дружество позволява на един или повече партньори да носят неограничена отговорност за дълговете на компанията, докато други партньори имат ограничена отговорност. Партньорите с неограничена отговорност са изцяло отговорни за дълговете на компанията, докато ограничените партньори имат финансова инвестиция в компанията, но са отговорни само за своите инвестиции. Това е страхотен вид бизнес за инвестиционни цели, често избиран от тези, които желаят да започнат бизнес в Турция . Ограничените съдружници осигуряват капитал, а неограничените съдружници управляват бизнес операциите.

В колективна фирмена структура всички партньори имат неограничена отговорност за дълговете на компанията. Това означава, че всеки съдружник е лично отговорен за задълженията на компанията, независимо от размера на приноса си към бизнеса. Колективните компании често се използват за малки предприятия , където всички партньори имат право да вземат решения и да управляват бизнеса. Ако се интересувате от стартиране на малък бизнес в Турция , моля свържете се с един от нашите агенти за подробна консултация.

Кооперативното дружество се притежава и контролира от неговите членове, които са и клиенти или ползватели на неговите услуги. Печалбите се разпределят между членовете въз основа на тяхното ниво на участие, вместо да бъдат собственост на външни акционери. Кооперациите често се използват в селското стопанство, търговията на дребно и банковата индустрия.

Други възможности за бизнес за инвеститорите включват  клонове  или  филиали в Турция. Нашите  агенти за регистрация на фирми в Турция  могат да ви дадат подробна информация за всеки тип компания.

Необходими документи за регистрация на фирма в Турция

Необходимите документи за регистриране на фирма в Турция зависят от това дали акционерът или акционерите са физически лица или компании. В случай на физически лица, две копия от техните паспорти или лични карти трябва да бъдат подадени при регистрация. В случай на юридически лица, следните документи са необходими за учредяване на компания в Турция:

  • устав на чуждестранната фирма, който трябва да бъде преведен на турски език и нотариално заверен;
  • Удостоверение за регистрация на чуждестранната фирма, което също трябва да бъде преведено и нотариално заверено;
  • решение на управителния съвет на дружеството за създаване на дружество в Турция;
  • информация за лицето в чуждестранната компания, което ще я представлява в администрацията на турския бизнес;
  • информация за управителя или управителите на фирмата и техни копия от паспорти.

Управители на компании също трябва да бъдат назначени в компании, които имат физически лица като акционери. Нашите консултанти по регистрация на фирми в Турция могат да предложат повече информация за всички документи, които трябва да бъдат подготвени при започване на бизнес в тази страна.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.