История на кредитните взаимоотношения

Съществуват множество теории свързвани с историята на кредита. Сред най-известните са натуралистическата и капиталово-творческа теория на кредита.

За първата от тях – натуралистическата теория на кредита, неин създател е смята английски виден икономист А. Смит заедно с Д. Рикардо. Теорията е поддържана и от историческата школа, наред с икономистите Ф. Бастия, Ж. Сей и Д. Мак-Куллох.

В основата на постулати от натуралистическата теория е сведено и затвърдено следното заключение, което гласи:

Обект за кредит, служат непаричните, натурални веществени блага;

Кредитът може да е сам по себе си своеобразно движение на натурални блага и служи за преразпределяне съществуващи материални ценности, в дадено общество;

Кредитният капитал е известен и тъждествен на действителния и в резултат от натрупване в кредитен капитал се стига и до натрупване на действителен капитал;

Щом кредита е пасивен, то и търговските банки са скромни посредници.

Какво за нас се оказват парите и каква е идеята на кредита в съвременните условия на пазара. Бързи пари – лесно или трудно е да ги имаме?

В резултат на тези твърдения, натуралистическата школа създава погрешна представа за кредит, като се базира на капиталистическата икономика. Грешната логика и обяснение за кредита и възгледите на поддръжниците на школата се крие в неразбиране на кръгооборота от промишлен капитал и преобразуването му в трети форми, както и не усвояване същността на капитала от кредити като част от промишления капитал представен в парична форма. От тук, кредитният капитал, наред с неговите специфики и самостоятелната роля, остава недоизяснена.

Според споменатото тълкуване, кредита се тълкува като съвкупност от преразпределение на материални ценности в натурална форма. Давайки определения и отъждествявайки действителните капитали ии тяхната роля се представя и двойственият характер, в резултат, от който кредитът може да е разширяване на капиталистическото производство.

Въпреки натуралистическата теория и негативни страни, притежава и позитивни аспекти. Така например натуралистите смятали, че кредит не е база за създаване на реален капитал. Те успяват да разкрият зависимостта на кредита, спрямо производството, без да засилват неговата роля. Освен това подчертават зависимостта на процента от колебание и динамика при печалбата. Какъв е пътят към успеха на всеки един бизнес и мениждър, всеки сам избира.

Вие сами може да проверите за всичко, което ви интересува на страницата на INTERPOLEZNO.COM.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.