Какво представлява кредитната полица?

Кредитната полица е договор, с който финансова институция, обикновено банка, се задължава да предостави на физическо лице или дружество определена парична сума в рамките на договорения лимит и за определен или неопределен период от време.

Полицата се оформя чрез договор, в който се посочват условията, лихвите и сроковете за плащане.

Как работи и за какво е предназначена

Банката отпуска сума на физическото или юридическото лице и я депозира в специална кредитна сметка, подобна на разплащателна сметка. Страната по договора плаща лихва само върху действително усвоените суми, а не върху целия отпуснат кредит.

Кредитната полица е насочена главно към малките и средните предприятия и самостоятелно заетите лица и представлява начин за приспособяване на нуждите на предприятието към неговите финансови потребности, без да се рискува те да бъдат недостатъчни или надхвърлени. Дружеството може да разполага с необходимата му сума по всяко време, винаги в рамките на договорения лимит.

Как да сключите кредитна полица за фирми

Кредитната полица може да бъде сключена чрез банка, онлайн или физически, след проучване на заявлението за проучване на възможностите за финансиране и може да бъде формулирана по различни начини – чрез кредитна линия, необезпечен кредит, кредитна сметка…

Кои дружества могат да кандидатстват за кредитна линия?

За да може едно дружество да кандидатства за банкова полица, то трябва да докаже икономическата си платежоспособност и да има средна или висока кредитна гаранция.

Винаги, когато дадено дружество има нужда от финансиране, то ще може да кандидатства за него, след като бъде извършен анализ на риска, както на ниво дружество, така и след проучване на сектора, на който то отговаря.

Предимства на придобиването на кредитна полица

За разлика от кредита, при който се получава фиксирана сума с договорена лихва върху обща сума, която може да бъде по-висока или по-ниска от реалните нужди на предприемача, кредитната полица за дружества позволява да се предоставят суми по променлив начин и да се плаща само това, което е строго необходимо за оперативни разходи или друг вид разходи, свързани с наличната сума. По този начин специфичните нужди могат да бъдат покрити на по-ниска цена и не възникват проблеми със свръхзадлъжнялост.

Разлика между заем и кредитна полица

Въпреки че имат известни прилики, при кандидатстването за кредит се иска основно покриване на конкретна нужда.

Полицата, обаче, позволява на предприемача да управлява кредита, когато той е необходим за инвестиции, и да плаща лихви, когато парите се използват.

Разходи и лихви по кредитни политики

Основните разходи, свързани с кредитната полица, са под формата на комисиони (такса за сключване на договор, такса за годишен преглед, такса за наличност и такса за овърдрафт), както и други разходи, свързани със сключването на кредитната полица, чийто размер зависи от банката, в която е сключена полицата.

Лихвата по кредитна полица обикновено варира между 0,25 % и 2 % от общата сума, но във всички случаи зависи от финансовата институция, условията на кредита и лимитите на полицата.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.