Как да регистрирате фирма като Едноличен търговец (ЕТ)

Регистрацията на фирма като Едноличен търговец (ЕТ) е сравнително лесен и бърз процес, който ви позволява да развивате вашата бизнес дейност законно. Ето стъпките, които трябва да предприемете:

1. Проверка на условията:

 • Пълнолетие: За регистрация на ЕТ трябва да сте навършили 18 години.
 • Дееспособност: Необходимо е да сте дееспособно лице, неограничено в правоспособността си.
 • Липса на други фирми: Не можете да регистрирате ЕТ, ако вече сте собственик на друга фирма, освен ЕООД.

2. Избор на име на фирмата:

 • Името на ЕТ трябва да съдържа вашето трите имена.
 • Може да добавите и друго разпознаваемо име, стига да не е подвеждащо или заблуждаващо.
 • Проверете в Търговския регистър за наличие на свободни имена.

3. Определяне на основния предмет на дейност:

 • Определете с какво точно ще се занимава вашата фирма.
 • Изберете подходящ код на КЛАСИФИКАТОР ПО ВИДОВЕ Икономически ДЕЙНОСТИ.

4. Определяне на адреса на управление:

 • Осигурете адрес, на който ще се помещава вашето управление.
 • Може да е вашият дом, офис или друго подходящо място.

5. Подготовка на необходимите документи:

 • Заявление за вписване в Търговския регистър по образец.
 • Декларация по чл. 13 от Търговския закон.
 • Образец от подписа.

6. Подаване на документите:

 • Подайте документите в Агенцията по вписванията.
 • Може да го направите лично, чрез пълномощник или електронно.

7. Заплащане на държавна такса:

 • Заплатете държавна такса за вписване в Търговския регистър.

8. Получаване на удостоверение за вписване:

 • След одобрение на вашата заявка ще получите удостоверение за вписване в Търговския регистър.

Допълнителни стъпки:

 • Регистрация в НАП: След получаване на удостоверение за вписване, е необходимо да се регистрирате в НАП и да получите ЕИК.
 • Регистрация по ЗДДС: Ако вашият годишен оборот надвишава 50 000 лева, е необходимо да се регистрирате по ЗДДС.
 • Придобиване на необходимите лицензи и разрешителни: В зависимост от вида дейност, може да се наложи да придобиете необходимите лицензи и разрешителни.

Съвети:

 • Може да се обърнете към адвокат или счетоводител за помощ при регистрацията на вашия ЕТ.
 • На сайта на Агенцията по вписванията можете да намерите подробна информация за процеса на регистрация.
 • След регистрацията на вашия ЕТ е важно да водите надлежна търговска документация и да спазвате всички законови изисквания.

Регистрацията на ЕТ е сравнително лесен процес, който ви дава възможност да развивате вашия бизнес законно.

Пожелаваме ви успех!

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.