Регистрация на сдружение: Пълно ръководство

Регистрацията на сдружение е важна стъпка за формализиране на дейността на група хора, обединени от общи цели и интереси. Сдруженията могат да развиват различни дейности в сферата на културата, образованието, спорта, опазването на околната среда и други.

Ето стъпките, които трябва да предприемете при регистрация на сдружение:

1. Учредително събрание:

 • Проведете учредително събрание, на което да се вземат следните решения:
  • Учредяване на сдружението.
  • Приемане на устав.
  • Избор на ръководни органи (управителен съвет, председател и др.).
 • Изгответе протокол от събранието, в който да се фиксират взетите решения.

2. Подготовка на документи:

 • Заявление за регистрация по образец.
 • Протокол от учредителното събрание.
 • Устав на сдружението.
 • Списък на членовете на сдружението.
 • Декларация за приемане на устав на сдружението.
 • Образци от подписите на членовете на ръководните органи.

3. Подаване на документи:

 • Подайте документите в Агенцията по вписванията.
 • Може да го направите лично, чрез пълномощник или електронно.

4. Заплащане на държавна такса:

 • Заплатете държавна такса за регистрация на сдружението.

5. Получаване на удостоверение за регистрация:

 • След одобрение на вашата заявка ще получите удостоверение за регистрация на сдружението.

Допълнителни стъпки:

 • Регистрация в НАП: Сдружението е длъжно да се регистрира в НАП и да получи ЕИК.
 • Водене на счетоводство: Сдружението е длъжно да води счетоводство в съответствие със Закона за счетоводството.
 • Придобиване на лицензи и разрешителни: В зависимост от вида дейност, сдружението може да се наложи да придобие необходимите лицензи и разрешителни.

Съвети:

 • Може да се обърнете към адвокат или счетоводител за помощ при регистрацията на сдружението.
 • На сайта на Агенцията по вписванията можете да намерите подробна информация за процеса на регистрация.
 • Задължително се запознайте със Закона за юридическите лица с нестопанска цел, преди да регистрирате сдружение.

Регистрацията на сдружение е отговорност, но и възможност за реализиране на значими цели и идеи.

Пожелаваме ви успех!

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.