Регистрация на фирма: стъпки и насоки

Регистрацията на собствена фирма е вълнуващо начинание, отварящо врати към нови възможности и бизнес успех.

За да ви улесним в този процес, сме ви подготвили статия, която ще ви преведе през основните етапи:

1. Избор на вид фирма:

 • Първата стъпка е да изберете вида на фирмата, която искате да регистрирате.
 • Най-разпространените видове са:
  • Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД): Подходящо за единствен собственик, с ограничена отговорност на собственика до внесения капитал.
  • ООД (Дружество с ограничена отговорност): Подходящо за двама или повече съдружници, с ограничена отговорност на всеки до внесения капитал.
  • Акционерно дружество (АД): Подходящо за по-големи компании, с разделен капитал на акции.

2. Избор на име на фирмата:

 • Изберете уникално и запомнящо се име за вашата фирма.
 • Проверете в Търговския регистър за наличие на свободни имена.

3. Определяне на основния предмет на дейност:

 • Определете с какво точно ще се занимава вашата фирма.
 • Изберете подходящ код на КЛАСИФИКАТОР ПО ВИДОВЕ Икономически ДЕЙНОСТИ.

4. Определяне на адреса на управление:

 • Осигурете адрес, на който ще се помещава вашето управление.
 • Може да е вашият дом, офис или друго подходящо място.

5. Определяне на размера на капитала:

 • За ЕООД минималният капитал е 2 лева.
 • За ООД минималният капитал е 2 лева.
 • За АД минималният капитал е 50 000 лева.

6. Откриване на набирателна сметка:

 • Отворете набирателна сметка в банка по ваш избор.
 • Внесете в нея сумата на капитала на вашата фирма.

7. Подготовка на необходимите документи:

 • Заявление за регистрация по образец.
 • Декларация по чл. 13 от Търговския закон.
 • Декларация по чл. 141 от Търговския закон.
 • Образец от подписа на управителя.
 • Бележка за внесен капитал от банката.
 • Учредителен акт (за ООД и АД).
 • Дружествен договор (за ООД).
 • Решение за приемане на управление (за ООД и АД).

8. Подаване на документите:

 • Подайте документите в Агенцията по вписванията.
 • Може да го направите лично, чрез пълномощник или електронно.

9. Заплащане на държавна такса:

 • Заплатете държавна такса за регистрация на фирмата.

10. Получаване на удостоверение за регистрация:

 • След одобрение на вашата заявка ще получите удостоверение за регистрация на фирмата.

Допълнителни стъпки:

 • Регистрация в НАП: След получаване на удостоверение за регистрация, е необходимо да се регистрирате в НАП и да получите ЕИК.
 • Регистрация по ЗДДС: Ако вашият годишен оборот надвишава 50 000 лева, е необходимо да се регистрирате по ЗДДС.
 • Придобиване на необходимите лицензи и разрешителни: В зависимост от вида дейност, може да се наложи да придобиете необходимите лицензи и разрешителни.

Съвети:

 • Може да се обърнете към адвокат или счетоводител за помощ при регистрацията на вашата фирма.
 • На сайта на Агенцията по вписванията можете да намерите подробна информация за процеса на регистрация.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.